Jak se bránit v územním řízení?

Jak se bránit v územním řízení?

Prostředků k vyjádření nesouhlasu je více, a proto je zde zjednodušeně uvádíme. Postupně budeme možnosti rozšiřovat a poukazovat na konkrétní možnosti námitek. V ideálním případě je vhodné zastoupení advokátem, ale nejdůležitějším bodem je, že dotčený účastník, který se chce k dané stavbě vyjádřit, musí podat stavebnímu úřadu v uvedené lhůtě podání, v němž bude uvedeno následující:

 

  • adresa úřadu - Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, Stavební úřad    
  • Věc: námitky proti umístění stavby s označením „Brand Store“,v rámci záměru nazvaného STAROMĚSTSKÁ BRÁNA,  Č.j.:UMCP1 089769/2021
  • vlastní text námitek (co na dané stavbě vadí a proč)
  • uvedení nemovitostí dle katastru nemovitostí, které v místě vlastním
  • uvedení, jakým způsobem je moje vlastnické právo k daným nemovitostem danou stavbou přímo dotčeno
  • jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpis

Lhůta k podání námitek

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky do 15 dnů ode dne doručení oznámení. Pokud je oznámení zveřejněno na úřední desce, počítá se jako doručení 15 den po vyvěšení. 

Jestliže bylo oznámení o zahájení daného řízení zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 1 dne 28. 1. 2021, potom je doručeno dne 12. 2. 2021, tj. stanovená patnáctidenní lhůta pro podání námitek skončí dne 27. 2. 2021 (to je ovšem sobota, tj. tato lhůta skončí v pondělí 1. 3. 2021).

 

Účastníci Řízení

Účastníky územního a stavebního řízení jsou kromě žadatele, resp. stavebníka a vlastníka pozemků, na nichž má být stavba realizována, také obec (pouze v územním řízení) a tzv. dotčení vlastníci, tedy osoby, jejichž zejména vlastnické právo k sousedním stavbám a pozemkům může být územním či stavebním rozhodnutím přímo dotčeno. Dotčenými vlastníky jsou hlavně vlastníci sousedních staveb (bytů) a pozemků, které nemusí být přímo hraničící, důležité je, že budou záměrem dotčeny.


Co mohu dělat jako účastník řízení?

Účastníci územní a stavebního řízení mohou zejména podávat námitky, o kterých musí stavební úřad rozhodnout s odůvodněním a náležitě je vypořádat. Mají také možnost využít opravné prostředky, případně podat žalobu ve správním soudnictví. Nesoulad závazného stanoviska s územním plánem tedy můžete zahrnout do svých připomínek, popř. námitek, pokud jste účastníky územního řízení.


Pokud jste účastníkem územního řízení, můžete se proti závazným stanoviskům bránit v rámci odvolání proti územnímu rozhodnutí. Odvolací orgán si v takovém případě musí vyžádat stanoviska správních orgánů, které jsou nadřízeny těm správním orgánům, které vydaly závazná stanoviska v původním řízení. Vzhledem k tomu, že se proti závazným stanoviskům nelze bránit samostatným odvoláním, toto je jediná možnost obrany proti nim.

 

Chcete se přidat k již připravovanému podání a nechat se zastupovat? Kontaktujte nás na info@obcaneprahy1.cz


Jsem vlastník dotčené nemovitosti 

Dotčený vlastník nemovitosti v okolí plánované stavby nemusí být označen v Oznámení o zahájení řízení. Dotčení vlastníci jsou osoby, jejichž zejména vlastnické právo k sousedním stavbám a pozemkům může být územním či stavebním rozhodnutím přímo dotčeno. I tito mohou k dané stavbě vyjádřit námitky s odůvodněním, jakým způsobem se jich stavba dotýká a mohou podat (zaslat) stavebnímu úřadu v uvedené lhůtě podání v němž bude uvedeno, jakým způsobem je jejich vlastnické právo k daným nemovitostem danou stavbou přímo dotčeno.

 

Nejsem účastník a mám námitky

Po vydání rozhodnutí můžete podat podnět k zahájení přezkumného řízení, v němž může být územní rozhodnutí přezkoumáno a případně zrušeno pro jeho nezákonnost. Podáním tohoto podnětu vám však nevzniká nárok na to, aby přezkumné řízení bylo zahájeno. Doporučujeme v podnětu nadřízený správní orgán požádat, aby Vám do 30 dnů sdělil, jak s Vaším podnětem naložil a zda shledal důvod k zahájení přezkumného řízení. Pokud o tuto informaci požádáte, správní orgán je povinen Vám ji poskytnout.


Petice

Mezi prostředky, jak dosáhnout toho, aby se MČ Praha 1 a Hlavní město Praha vyjádřili v zájmu svých obyvatel patří petice, kterou můžete podpořit zde >>
 

Text této stránky se vztahuje ke konkrétnímu případu územního řízení a záměru nazvaného "Staroměstská brána" s datem vypracování 21.1.2021. Doporučujeme nastudování aktuálních informací k postupu v podobných situacích, které najdete na: https://frankbold.org/poradna

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace