Stanovy spolku

I.

Základní ustanovení

 1. Název: Občané Prahy 1, z.s.
 2. Sídlo: Vojtěšská 211/6, Nové město, 11000 Praha 1.
 3. Spolku bylo přiděleno IČ: 06479634
   
 4. Občané Prahy 1, z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčují občané Prahy 1 s cílem aktivně se podílet na rozvoji Prahy 1, zejména pak kvality života v této městské části, která je dána kvalitou veřejného prostoru, uchování památkového i přírodního dědictví, dostupností služeb a zohledněním zájmů rezidentů s cílem vyvarovat se skanzenizace městské části na jedné straně a zničení jejího rázu jako památkově ojedinělého místa např. nevhodnými zásahy do urbanistické podoby Prahy 1 na straně druhé.
 5. Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 6. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

II.

Účel spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností spolku je:
  1. Aktivně se podílet na rozvoji městské části Praha 1;
  2. Ochrana kulturního i přírodního dědictví Praha 1;
  3. Prevence nevhodných zásahů do urbanistické podoby Prahy 1
  4. Prevence proti skanzenizaci Prahy 1
  5. Hájení zájmů rezidentů Prahy 1 v oblasti kvality života v této městské části
  6. Ochrana životního prostředí a veřejného zdraví

III.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. členská schůze, jako orgán nejvyšší;
  2. předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je složena ze všech členů spolku starších 18 let. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na členskou schůzi jednoho svého zástupce (dále jen účastníci členské schůze).
 2. Členskou schůzi svolává k zasedání předsednictvo nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.
 3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nejméně 15 dní před konáním zasedání členské schůze.
 4. Předsednictvo je rovněž povinno svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let. Nesvolá-li v tomto případě předsednictvo členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
 5. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 6. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
  1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
   či rozdělení;
  2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku, rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti předsednictva;
  3. volba a odvolání členů a volba a odvolání předsedy a místopředsedy;
  4. schválení výsledku hospodaření;
  5. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku;
  6. určení hlavních směrů činnosti spolku;
  7. schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov;
  8. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků;
  9. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
 7. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných
 8. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
 10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednata rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se členské schůze.
 11. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda spolku nebo pověřený člen předsednictva. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze též její volební řád.
 12. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.

Předsednictvo

 1. Předsednictvo je složeno ze dvou členů, a to předsedy a místopředsedy.
 2. Předseda a místopředseda jsou členy kolektivního statutárního orgánu spolku.
 3. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek každý samostatně.
 4. Předseda a místopředseda rozhodují o všech věcech, které nenáleží do působnosti členské schůze.
 5. Předseda a místopředseda se podepisují jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
 6. Funkční období předsedy a místopředsedy je na dobu neurčitou.

IV.

Členství

 1. Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
 2. O přijetí člena rozhoduje předsednictvo na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Předsednictvo blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 3. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí předsednictvo a to také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich předsednictvo prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem předsednictva.
 4. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

Členská práva a povinnosti

 1. Členská práva:
  1. účastnit se činnosti spolku;
  2. být informován o činnosti spolku;
  3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce;
  4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;
  5. podílet se na řízení spolku;
  6. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;
  7. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov, v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let;
  8. ukončit kdykoli své členství.
 2. Členské povinnosti:
  1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní
   činnosti spolku;
  2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;
  3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;
  4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
   činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;
  5. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
   s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle
   stanov rozhodl;
  6. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

Zánik členství

 1. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením člena;
  2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;
  3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností;
  4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
  5. zánikem spolku bez právního nástupce.

Zánik členství vyloučením:

 1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje předsednictvo. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.
 2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě předsednictvu, které je povinno návrh předložit členské schůzi.
 3. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.

Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  1. členské příspěvky;
  2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
  3. příspěvky a dotace;
  4. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;
  5. dary.
 2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje předsednictvo. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.
 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 4. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestli-že spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace