"Záměr je nepřístupný" a "stavba je vyloučena"

Chronologie nejdůležitějších rozhodnutí úřadů ke stavbě "Brandstore" na náměstí Miloše Formana je završena misisterskými stanovisky, které určují, že záměr je nepřístupný a stavba je vyloučena.

 

 • 17.12.2020 - Odbor územního rozvoje - ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování - (Ing. Martin Č e m u s) – kladné
  Č. j.: MHMP 1300243/2020 , Sp. zn.: S-MHMP 1204218/2020

 

 

 •  04.12.2020 - Odbor památkové péče - ZÁVAZNÉ STANOVISKO Oddělení státní správy památkové péče - (Mgr. Jiří Ska l i c k ý ) – kladné`
  Č. j.: MHMP 1831518/2020 , Sp. zn.: S-MHMP 1499707/2020

 

 

 •  28.1.2021 - Územní řízení zahájeno - „STAROMĚSTSKÁ BRÁNA stavební úpravy objektu č.p. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí“
  SUMCP1/057677/2021/VÝS-Ba-StaréMěsto/44 , Č.j.:UMCP1 089769/2021

 

 

 • 8.2.2021 - usnesení 5. Rady HMP - R-39459 číslo 189 k prostoru náměstí Miloše Formana - nesouhlasí s tím, aby na části náměstí Miloše Formana u nároží ulic Bílkova a Pařížská byla umístěna novostavba + ukládá řediteli IPR podání námitky v územním řízení

 

 

 • 12.2.2021 – IPR - Námitka do územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – Objekt není umisťován v souladu s územním plánem
  ČJ IPR: 1193/21

 

 

 • 02/2021 podané námitky účastníků řízení
  účastníci řízení podle § 85, odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (doručení veřejnou vyhláškou) ÚMČ Praha 1 – úřední deska

 

 

 •  8.6.2021 – ÚMČP1, stavební úřad - Rozhodnutí o umístění stavby
  Č.j.:UMCP1 329039/2021 , Spis zn. SUMCP1/057677/2021/VÝS-Ba-StaréMěsto/44

 

 

 •  07/2021 - Podaná odvolání účastníků řízení - Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby STAROMĚSTSKÁ BRÁNA - stavební úpravy objektu č.p. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí, Praha 1, na pozemcích v katastrálním území Staré Město a Josefov
  K č. j.: UMCP1 329039/2021 , Sp. zn.: S UMCP1/057677/2021/VÝS-Ba-Staré Město/44

 

 

 • 15.6.2022 - Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1, které schválilo zásadní připomínku k Metropolitnímu plánu ve znění: “Požadujeme zachování nezastavitelnosti plochy parc.č.987/1 k.ú. Staré Město, budovou nebo budovami”
  UZ22_0398 / 003_Josefov_4, Typ vyjádření: Zásadní připomínka

 

 

 • 7.6.2022 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - ZÁVAZNÉ STANOVISKO -nadřízeného orgánu územního plánování – „Záměr je N E P Ř Í P U S T N Ý“ Závěr: „záměr byl vyhodnocen jako nepřípustný z důvodu jeho nesouladu s platným ÚP SÚ HMP.“
  Č.j.: MMR-36321/2022-81
 • Stanovisko potvrzeno ministrem Bartošem (11. 10. 2022)

 

 

 • 7.11.2022 – Ministerstvo kultury ČR - ZÁVAZNÉ STANOVISKO - jako nadřízený orgán dotčeného orgánu státní památkové péče – mění stanovisko na Z A M Í T A V É „Stavba je z hlediska zájmů památkové péče vyloučena.“
  Značka: MK46548/2022 OPP, Spis zn.: MK-S14531/2021OPP
 • Stanovisko potvrzeno ministrem Baxou (28. 6. 2022)

 

 

 • 24.2.2023 - MHMP, Odbor stavebního řádu, Oddělení právní
  Rozhodnutí č.j. UMCP1 329039/2021, spis.zn. S UMCP1/057677/2021/VÝS-Ba-Staré Město/44 ze dne 8.6.2021 se ruší a věc se vrací k novému projednání.
 • záměr nedisponuje kladnými závaznými stanovisky orgánu územního plánování a orgánu památkové péče a že tato závazná stanoviska již k návrhu stavby v rozsahu stavby BRAND STORE a staveb výše vyjmenovaných nemohou být získána.
 • Stavební úřad proto v novém projednání žádost podle ust. § 149 odst. 6 správního řádu zamítne.
  Č.j.: MHMP 390678/2023 , Sp.zn: S-MHMP 1791860/2021/STR

 

 

 • 26.2.2024 - Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor Rady městské části Praha 1 (KOÚR) 
  KOÚR odmítá memorandum a zároveň konstatuje, že "plocha náměstí M.Formana není určena k zastavění budovou či budovami
  ."

 

 

 • 12.3.2022 - Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1, které trvá na svém usnesení UZ22_0398 ze dne 15.6.2022 ve kterém požaduje zachování nezastavitelnosti plochy parcely e. 987/1 k.ú.Staré Město, budovou nebo budovami.
  usnesení č. UZ24_0179

 

 

 • 26.2.2024 - Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor Rady městské části Praha 1 (KOÚR) 
 • Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor RMČ P1 nedoporučuje k pořízení předložený podnět na změnu ÚP SÚ HMP spočívající ve změně funkční plochy DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství na funkční plochu SV - všeobecně smíšená, pro uvedenou část pozemku parc. č. 987/1, k.ú. Staré Město (3053m2).
 • Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor RMČ P1 vyzývá investora k participaci na řešení veřejného prostoru náměstí M. Formana ve smyslu požadavků KOÚR z 26.2. i participaci na diskusi o vhodném uspořádání celé Pařížské ulice.
 • Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor RMČ P1 nevylučuje projednání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP v rámci pozemku parc. č. 987/1, k.ú. Staré Město v legislativně vhodnější podobě.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace